Rulla månadsvis - allmänna villkor.

Nedan följer de allmänna villkor som gäller för avtal avseende användning av bilabonnemang (Tjänsten) träffade mellan företag som tillhandahåller Tjänsten enligt avtal med Nybergs Bil AB, nedan kallat Leverantören, och avtalsslutande användare av Tjänsten, nedan kallad Kunden. Kunden kan vara ett företag, en förening, en myndighet eller en privatperson. Med uttrycket Användare avses nedan fysiska personer som är anställda hos eller medlemmar av Kunden och som har givits rätten att utnyttja Tjänsten eller avtalsslutande privatperson. Kunden åtar sig att tillse och att ansvara för att Användare som Kunden givit rätt att utnyttja Tjänsten följer dessa allmänna villkor.

1. Avtalshandlingar

Parternas avtal består i förekommande fall av ett tecknat avtal om leverans av Tjänsten och/eller villkoren för den registreringsprocess som Användaren måste genomgå för att få tillgång till Tjänsten samt, under alla förhållanden, dessa allmänna villkor (”Avtalet”). Genom att markera godkännanderutan i samband med registrering som användare av Tjänsten bekräftar Användaren att hen har läst och godkänt dessa allmänna villkor.

2. Grundläggande krav för användning av Tjänsten

För att bli godkänd att använda Tjänsten måste en Användare:

● vara folkbokförd i Sverige och vara minst 19 år gammal samt ha innehaft giltigt svenskt körkort i minst ett år, samt

● ha ett giltigt svenskt körkort (vilket kan komma att kontrolleras).

3. Vad som ingår i tjänsten

● Avtalad bil

● Eventuella tilläggstjänster som avtalats med Leverantören

● Helförsäkring via Volvia

● Skatt

● Service

● Besiktningskostnad

● Rulla Bildelning

● Sommar- och vinterdäck

● Däckbyte 2 ggr/år samt däckhotell

4. Vad som INTE ingår i tjänsten

● Bensin, diesel, elladdning

● Vätskor mellan serviceintervallen, såsom till exempel motorolja och spolarvätska

● Böter och avgifter

● Parkeringsavgifter

● Böter för trafikbrott

● Trängselavgift

● Vägtullar

5. Bokning och användning av Fordon

Med Fordon avses den bil som Användaren disponerar genom Tjänsten.

En bokningsförfrågan av ett Fordon görs via rulla.se/manadsvis som sedan följs upp och bekräftas av Leverantören, alternativt via direktkontakt med Leverantören. Inget avtal är aktivt förrän Kunden signerat ett avtal med Leverantören.

Kunden ansvarar för Fordonet under hela sin abonnemangstid från det att Fordonet hämtas ut hos Leverantören fram till dess att Fordonet återlämnas till Leverantören.

Fordonet får endast användas för normalt och lagligt bruk och ska hanteras med normal aktsamhet. Användaren ska vårda Fordonet väl och ansvarar för att Fordonet hålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Användaren ansvarar för att under abonnemangstiden åtgärda eventuellt servicebehov som är nödvändigt för bibehållen trafiksäkerhet eller undvikande av skada på Fordonet.

6. Övriga begränsningar

Miltal

I detta abonnemang ingår upp till 125mil per månad, vid överskridande av detta debiteras 2kr per km.

Resor inom Sverige

Fordon får köras i Sverige. Vid resor utanför Sverige krävs alltid kontakt och skriftligt godkännande från Leverantören. Om Användaren utan Leverantörens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige upphör Användarens rätt att bruka Fordonet omedelbart och Användaren är ansvarig för samtliga kostnader som Leverantören kan drabbas av, samt erhåller en eventuell straffavgift.

Olovlig eller vårdslös körning

Bogsering, körning berusad, terrängkörning eller körning på is, tävlingskörning är exempel på onormal användning som inte får förekomma.

Rökning och djur

Rökning får inte förekomma i Fordonet och det är heller inte tillåtet att medföra djur i Fordonet, såvida inte Fordonet är anpassat för medförande av husdjur och detta avtalats med Leverantören. Vid överträdelse utgår en avgift för sanering av Fordonet.

Vem som får köra fordonet:

Kunden som står för detta abonnemang får bruka aktuella fordonet.

7. Service och besiktning

Under abonnemangstiden kan det bli aktuellt för din bil att servas och att besiktas. Vid utlämning av Fordonet ska Leverantören informera Användaren när eventuell service ska bokas in. Om servicetid inte bokas redan vid utlämningen ansvarar Användaren för att kontakta Leverantören och boka in service vid överenskommet miltal. Leverantören ska vid utlämningstillfället meddela vid vilket miltal som Fordonet ska servas. Vid eventuellt fall att servicelampa tänds eller att Användaren på annat sätt får signaler på att service bör göras är Användaren skyldig att kontakta Leverantören. Användaren är ansvarig för att köra fordonet till Leverantörens service. Under servicetiden erbjuds Användaren en lånebil. Vid eventuell besiktning kommer Leverantören att kontakta Användaren och komma överens om besiktningsdag och meddela besiktningsställe. Användaren är ansvarig att köra Fordonet till lokalt besiktningsställe och besikta Fordonet. Leverantören står för kostnaden av besiktningen.

8. Leverantörens ansvar för driftstopp mm

Om ett driftstopp (gäller ej bränslestopp eller stopp på grund av urladdning av elbil) inträffar under abonnemangstiden som Användaren har orsakat ska Leverantören i första hand försöka att avhjälpa felet. Om avhjälpande inte är möjligt ska abonnemanget anses avslutat och Leverantören ska om möjligt och på Användarens bekostnad tillhandahålla ett ersättningsfordon. Om Användaren orsakat driftstopp i form av bränslestopp eller stopp på grund av urladdning av elbil är Användaren ansvarig att avhjälpa felet och betala eventuella kostnader.

Om ett driftstopp inträffar under pågående abonnemangstid som Leverantören är ansvarigt för ska Leverantören i första hand försöka att avhjälpa felet eller, om avhjälpande inte är möjligt, erbjuda ersättningsfordon. För kunder som är juridiska personer är ovanstående påföljder de enda som kan göras gällande vid driftstopp som orsakats av Leverantören.

Vid driftstopp, oavsett orsak, ska Användaren alltid som första åtgärd kontakta Leverantören för erhållande av instruktioner beträffande hanteringen av driftstoppet.

9. Pris för Tjänsten

Priset för Tjänsten består av en fast återkommande månadsavgift som är individuell för varje Fordon, och som återkommer varje månad i 12 månader om inte kunden tidigare säger upp abonnemanget i enlighet med vad som anges i punkt 16.

Det pris som gäller för ett abonnemang är det pris som är aktuellt vid signeringen av abonnemangsavtalet.

Följande är INTE inkluderat i priset:

● Bensin, diesel, elladdning

● Vätskor mellan serviceintervallen, såsom till exempel motorolja och spolarvätska

● Böter och avgifter

● Parkeringsavgifter

● Böter för trafikbrott

● Trängselavgift

● Vägtullar

10. Betalning

För företagskunder sker betalning genom att Leverantören fakturerar kunden i enlighet med vad som framgår av parternas avtal. Betalningsvillkor framgår av parternas avtal.

För privatkunder sker betalning genom att Användarens betal/kreditkort debiteras i enlighet med Fordonets fasta månadskostnad som avtalats vid signering på plats hos Leverantören eller digitalt med handledning av Leverantören.

Abonnemangskostnaden debiteras första gången vid signering för resterande dagar av månaden och därefter månadsvis i förskott, den första dagen i varje månad. Betalning av drivmedel och eventuella vätskor utanför serviceintervallen står Användaren för själv, med egen betalningslösning. Betalning av eventuella tilläggsavgifter debiteras Användarens kort i efterhand.

Om betalning inte sker senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift enligt gällande prislista.

11. Användarens ansvar för böter och avgifter

Användaren ansvarar gentemot Leverantören för ekonomiska påföljder på grund av överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser, t ex felparkeringsavgifter och fortkörningsböter, som kan drabba Leverantören i egenskap av Fordonets ägare.

Om Användaren inte i rätt tid betalar eventuella böter och/eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och Leverantören i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala, har Leverantören rätt att debitera Användaren bötes- eller avgiftsbeloppet samt debitera en tilläggsavgift i enlighet med gällande prislista för varje ärende. Tilläggsavgift debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

12. Skador och skadebesiktning

Användaren ansvarar för skador på Fordonet som orsakats av Användaren. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som försäkringsbolag skriftligen har åtagit sig ersättningsskyldighet för.

Användaren ska omgående underrätta Leverantören om fel eller skada på Fordonet samt om stöld under abonnemangstiden. Användaren ska också iaktta och följa Fordonets varningssystem och ska omgående åtgärda eventuella problem alternativt rapportera eventuella varningar till Leverantören.

Vid försäkringsfall ska Användaren göra skadeanmälan till Leverantören. Det åligger även Användaren att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på Fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar Användaren gentemot Leverantören för därigenom uppkommen skada.

Användaren och Leverantören ska före utlämning av Fordon genomföra en skadebesiktning av Fordonet genom att med bild och text dokumentera eventuella skador på Fordonet.

Om skada på Fordonet inte dokumenteras eller rapporterats enligt ovan presumeras det att skadan orsakats av Användaren och Användaren kan då vara skyldig att ersätta skadan.

Skadebesiktning ska även göras vid återlämning av Fordonet i syfte att kontrollera om nya skador uppkommit under bokningstiden.

13. Återlämning av fordon

Fordonet ska återlämnas vid överenskommen tid av Användaren och Leverantören och tidsbestämmelse görs vid uppsägningstillfället om inte annat bestäms.

Om Fordonet inte återlämnas i rätt tid har Leverantören rätt att debitera Kunden för de dagar fram till det att Fordonet återlämnats. Leverantören har vidare då också rätt att debitera en ytterligare avgift för sen återlämning i enlighet med gällande prislista.

Användaren har rätt att återlämna Fordonet före utgången av bokningstiden men kommer i sådant fall att debiteras för hela den abonnerade tiden.

Fordonet ska återlämnas till Leverantören där det avhämtades eller på plats som särskilt avtalats med Leverantören.

Vid återlämnandet ska Fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normal utvändig nedsmutsning. Om Fordonet återlämnas smutsigt utöver vad som är normalt, skräpigt eller i ostädat skick invändigt, debiteras Användaren tilläggsavgift i enlighet med gällande prislista.

Användaren ansvarar för att Fordonet återlämnas med full tank (gäller samtliga drivmedel, inklusive el). Lämnas Fordonet med mindre än full tank har Leverantören rätt att debitera tilläggsavgift för otankat Fordon i enlighet med gällande prislista.

Användaren svarar för att medföljande laddkabel ansluts på ett korrekt sätt i samband med återlämning och att laddning påbörjas för det fall att det finns laddningsmöjlighet på anvisad parkering. Om så inte sker debiteras tilläggsavgift i enlighet med gällande prislista.

14. Personuppgifter

Leverantören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Leverantören behandlar dina personuppgifter i enlighet med Leverantörens integritetspolicy. Läs mer i länk nedan.

15. Ändringar

Leverantören har rätt att under avtalsperioden ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Vid väsentlig ändring ska Leverantören alltid informera Användaren genom att information görs tillgänglig senast två veckor innan avsedd ändring träder i kraft.

Leverantören har rätt att från tid till annan ändra avgifterna för Tjänsten. Vid ändring av avgifter som innebär en prishöjning för Användaren ska Leverantören alltid informera Användaren genom att information görs tillgänglig senast 30 dagar innan justering.

16. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller i maximalt 12 månader. Avtalet gäller under en (1) månad (fr o m den dagen Fordonet lämnats ut till Användaren till sista dagen i samma månad) och förlängs därefter automatiskt med en månad i taget om inte Användaren säger upp Tjänsten minst fem (5) dagar innan nästa kortdragning. Om Användaren säger upp Tjänsten senare än fem (5) dagar före nästa kortdragning men innan kortdragningen sker kommer Tjänsten att avslutas sista dagen i följande månad då Fordonet ska återlämnas. Tjänsten kan dock avslutas tidigare i det fall Användaren och Leverantören träffar sådan överenskommelse. Avtalstiden efter förlängningar kan maximalt uppgå till 12 månader.

Leverantören har rätt att häva Avtalet och återta Fordonet om (i) Användaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Leverantören och inte betalar inom skälig tid efter det att Leverantören påmint Användaren om detta, (ii) Användaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i dessa allmänna villkor, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för Leverantören, (iii) Användaren vid upprepade tillfällen åsidosätter bestämmelser i dessa allmänna villkor även om iakttagande av enskild sådan bestämmelse inte är av väsentlig betydelse för Leverantören eller (iiii) Leverantören bedömer att de inte längre vill eller kan abonnera ut Fordonet, men kommer i det fallet istället erbjuda Användaren ett likvärdigt Fordon.

17. Tvister

Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledning eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.

Prislista tilläggsavgifter

Alla priser är angivna i svenska kronor och gäller per tillfälle om inte annat anges. Avgifterna är rekommenderade och lokala avvikelser kan förekomma.

● Milöverträdelse: 2 kr/km

Avgift för tiden från det att Fordonet skulle återlämnats till dess att det återlämnats kan tillkomma. Ytterligare kostnader för ersättning och merkostnader för andra drabbade användare kan tillkomma.

● Körning utanför tillåtet område eller utanför Sverige utan godkännande från Leverantören: Skadeståndsavgift tillkommer.

● Avgift för trängselskatt, vägtullar och brotullar (inklusive avgift för Öresundsbron) utanför Sverige och andra liknande avgifter som inte ingår i tjänsten: faktiskt kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

Avgift får tas ut om Användaren inte i rätt tid betalar böter/och eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och Leverantören i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala dessa – faktisk kostnad plus 500 kr i administrativ avgift.

● Parkeringsböter/felparkeringsavgifter: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift.

● Fortkörning: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift.

● Otankat Fordon. Fordon återlämnat med mindre än full tank: Faktisk bränslekostnad samt 500 kr

● Ostädad/kraftigt nedsmutsat Fordon. Samt eventuell ytterligare kostnad vid rekonditionering, tvätt, förlorad uthyrning etc.: 3000 kr

● Djur i Fordon (om annat ej avtalats med Leverantören): 1 800 kr

● Rökning i Fordon: 2 500 kr

● Felparkerat Fordon: Faktiskt bötesbelopp plus 500 kr i administrativ avgift samt vid behov även kostnad för att frakta Fordonet till rätt plats.

● Stöld ur olåst Fordon: Faktisk kostnad plus 500 kr i administrationsavgift

● Borttappad laddkabel (för elbil eller plugin-hybrid): 7 000 kr

● Borttappad nyckel: 4000 kr

● Påminnelseavgift faktura: 60 kr. Per faktura vid pappersfaktura.

Försäkring

Våra bilar är fullt försäkrade via Volvia och försäkringen gäller i Sverige.

Vid olycka eller skada så har man en självrisk på 6800+moms i självrisk.

Om du inte har varit aktsam enligt våra krav kan du helt eller delvis behöva erlägga självrisk eller bli ersättningsskyldig för skador som du orsakat.

Om du råkar ut för en trafikolycka, stöld eller annan skada ska du genast anmäla det direkt till Leverantören. Parkeringsskada, smitning, stöld och djurkollision ska du dessutom anmäla till Polisen. Har du frågor kring försäkringen - kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Vid uppsägning kontakta din säljare skriftligt. Vid skada/olycka kontakta Volvia på 031-3456700