Allmänna villkor gällande köp av Abonnemangstjänst.

Nedan följer allmänna villkor avseende köp av Abonnemangstjänst som gäller mellan företag som tillhandahåller tjänsten (“Handlaren”) och köparen av Abonnemangstjänsten (“Kunden”). Kunden godkänner dessa allmänna villkor genom köp av Abonnemangstjänst hos Handlaren.

1. Tillämplighet

Dessa villkor gäller för tjänsten Abonnera och omfattar abonnemang på verkstadstjänster för nya & begagnade personbilar. Villkoren gäller för Kunden och fordon som abonnemanget är tecknat för och gentemot den abonnemangstecknande Handlaren..

2. Betalning

Kunden skall betala den avtalade månadsavgiften i förskott i enlighet med det abonnemang som tecknas av kund.

Kunden bekräftar abonnemanget och godkänner allmänna villkor genom att betala första månadsavgiften.

Om Kunden beställer verkstadstjänster enligt abonnemanget och dessa utförs efter det att abonnemanget har upphört att gälla skall Kunden betala för verkstadstjänster enligt Handlarens normala pris- och betalningsvillkor.

Om betalning inte sker senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 procentenheter samt i förekommande fall påminnelseavgift enligt gällande prislista.

Vid utebliven betalning kan abonnemanget inte nyttjas.

3. Avtalstid och uppsägning

Om Kunden har köpt abonnemangstjänst med bindningstid så kan avtal inte sägas upp i förtid utan den överenskomna avtalstiden gäller.

Abonnemangstjänst med bindningstid förlängs automatiskt med tolv månader i taget. Uppsägning av abonnemang ska ske skriftligen via e-post av Kunden senast 30 dagar innan bindningstiden löper ut. Obetald faktura anses inte som en uppsägning.

Om Kunden inte har någon bindningstid har denne rätt att när som helst säga upp sitt abonnemang för Tjänsten genom att skriftligen meddela Handlaren. Vid uppsägning har Kunden ej rätt att få tillbaka erlagda abonnemangsavgifter.

Handlaren har rätt att avsluta abonnemanget med en minsta uppsägningstid på en månad (30 dagar), förutsatt att handlaren skriftligen informerar Kund om att abonnemanget upphör. Sådan uppsägning kan ske under förutsättningarna att Handlarens verksamhet förändras väsentligt på grund av förhållanden utanför dennes kontroll samt att detta avsevärt försvårar för Handlaren att fullgöra sina skyldigheter enligt abonnemanget.

Handlaren har rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden uppenbart missbrukar sina rättigheter enligt abonnemangsvillkoren.

En uppsägning av abonnemanget betyder inte att Kunden befrias från sådana skyldigheter som uppkommit före abonnemangets upphörande.

Vid distansköp har användaren 14 dagars ångerrätt från den dag då abonnemanget tecknades. En begäran om att tillämpa ångerrätten ska meddelas Handlarens kundservice senast 14 dagar efter registreringsdatum. Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns tillgängligt på Konsumentverkets webbplats, www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/angerratt/. Vid nyttjande av någon tjänst inom ramen för abonnemanget upphör ångerrätten att gälla.

4. Leverans och villkor abonnemangstjänst

Leverans och villkor av de enskilda abonnemangstjänsterna regleras enligt beskrivningar från respektive handlare.

5. Ansvarsbegränsning

Abonnemanget innefattar inte någon skyldighet för Handlaren att på något sätt ersätta Kunden för dennes kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada, till följd av att Kunden ställt Fordonet till Handlarens förfogande eller på grund av att Kunden varit förhindrad att nyttja Fordonet under den tid Handlare haft Fordonet i sin vård för serviceåtgärder. Detta innebär dock ingen inskränkning i konsumentens möjlighet att vid fel i eller dröjsmål med tjänsten kräva påföljder i enlighet med tvingande lagbestämmelser.

6. Tvist

Tvist rörande dessa allmänna villkor som inte kan lösas av parterna själva kan för konsumenter prövas av Allmänna Reklamationsnämnden, Box 171, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol.

7. Särskilda regler för företagskunder

Ang. punkt 2 Betalning: Vid fakturabetalning för företag faktureras del av månad från avtalsstart fram till nästkommande månadsskifte på nästkommande faktura den 1 i månaden. Abonnemangsavgifter faktureras löpande månadsvis i förskott.

Godkännande av avtal sker genom fysisk eller digital underskrift vid avtalstecknande av firmatecknare eller av person som innehar fullmakt från behörig firmatecknare.

Ang. Punkt 3 Ångerrätt vid distansköp: Ingen ångerrätt gäller för företagskunder

Ang. Punkt 6 Tvist: Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol

Kontakta oss om du har frågor gällande abonnemang

Stefan Engström, 036-304683,

stefan.engstrom@nybergsbil.se

Tommy Olsson, 036-304686,

tommy.olsson@nybergsbil.se